Sammenslutningen af
Alternative Behandlere
Klik her for menu »

Etisk Råds forretningsorden


§ 1 Etisk Råd er et selvstændigt og uafhængigt råd. Etisk Råd skal varetage de i nærværende forretningsorden anførte opgaver

Stk. 1 Etisk Råd vælges på SAB´s generalforsamlinger og kan bestå af 3-5 personer.

Stk. 2 Medlemmer af Etisk Råd må ikke have andre tillidsposter i udvalg i SAB.

Stk. 3 Etisk Råd vælger, på sit første møde efter generalforsamlingen, blandt sine medlemmer en formand, der står for modtagelse og afsendelse af korrespondance, samt indkaldelse til Rådsmøder.

Stk. 4 Ved Etisk Råds møder, herunder telefonmøder, udarbejdes et udførligt referat, der tilsendes hvert medlem i Etisk Råd, samt SAB´s formand til orientering.

Stk. 5 Ingen medlemmer af Etisk Råd, ud over Etisk Råds formand, må udtale sig om sager eller rådets holdninger, uden bemyndigelse fra de øvrige medlemmer.

 
Stk. 6 Rådets medlemmer har én stemme på mødet.

Stk. 7 Mødet er beslutningsdygtigt, når 3 medlemmer er tilstede.

 
§2 Etisk Råds arbejdsopgaver

Stk. 1 Etisk råd skal primært virke som klageorgan og sikre upartiskhed og åbenhed overfor procedurer og afgørelser, samt høring af de involverede parter.

Stk. 2 Etisk Råd kan virke som rådgiver i etiske spørgsmål, som SAB´s bestyrelse, SAB´s optagelsesudvalg, SAB´s skoleudvalg eller andre har.

Stk. 3 Etisk Råd kan selvstændigt formulere etiske retningslinjer med det formål, at højne branchens image og troværdighed over offentligheden.

Stk. 4 Etisk Råd skal behandle alle sager vedrørende eksklusion af et medlem. Etisk Råd afgiver indstilling til SAB´s bestyrelse, der træffer den endelige afgørelse i henhold til foreningens vedtægter.


§3 Virke som klageorgan

Stk. 1 Etisk Råd er et upartisk klageorgan, der har til formål at behandle klager over afgørelser truffet i SAB's optagelsesudvalg, SAB's skoleudvalg samt klager over foreningens medlemmer fra forbrugere.

Stk. 2 Etisk Råd skal behandle sager fra alternative behandlere, som efter ansøgning om medlemskab nægtes optagelse i foreningen og behandlere, der fratages tilladelsen til at anvende titlen Registreret Alternativ Behandler (RAB).

Stk. 3 Såfremt et medlem af Etisk Råd under en sagsbehandling har personlige, familie - eller arbejdsmæssige relationer til den pågældende sag, skal medlemmet erklære sig inhabil og forlade mødet under dette punkt.

Stk. 4 Ved enhver klage over afgørelse truffet i SAB's udvalg eller klager fra forbrugere, vil følgende procedure blive iværksat:

1. Etisk Råd indhenter skriftlig udtalelse fra klageren og den indklagede part.

2. Etisk Råd behandler klagen på førstkommende møde.

3. Etisk Råd træffer en afgørelse eller anmoder om yderligere dokumentation eller udtalelser fra klageren, indklagede eller andre relevante instanser.

4. Etisk Råd udarbejder over sagsbehandlingen et udførligt skriftligt referat, og en begrundet afgørelse.

5. Etisk Råd kan udstede skriftlig irettesættelse til indklagede medlemmer.

6. Etisk Råd kan afgøre sager, der omhandler økonomiske uoverensstemmelser, ved at fastslå, om der er etisk og moralsk grundlag for det økonomiske forhold.

7. Etisk Råd kan indstille til SAB's bestyrelse, at et medlem ekskluderes, jf. SAB's vedtægter herom.

8. Etisk Råds afgørelse kan ikke ankes til højere instans inden for SAB's regi, men kan indbringes for Sundhedsstyrelsen eller Civilretten.

9. Indsigt og genoptagelse.

1. Parter i en klagesag kan anmode Etisk Råd om indsigt i det materiale, der indgår i sagen. Materialet skal udsendes fra Etisk Råd inden 4 uger efter anmodningens modtagelse.

2. Parter i en sag har ret til at genoptage en sag, såfremt der viser sig at væsentlige ændringer i afgørelsesgrundlaget. Klagen skal indgives senest 2 år efter at afgørelsen blev meddelt. Afgørelsens datering er gældende som afgørelsestidspunkt.


§ 4 Rådgiverfunktion

Etisk Råd kan, efter behov, virke som rådgivende organ for SAB´s bestyrelse og andre udvalg i SAB, vedrørende etiske og proceduremæssige spørgsmål.

§ 5 Etiske regler


Etisk Råd sikrer, at der til enhver tid forefindes et sæt Etiske Regler for god klient praksis.


§ 6 Etisk Råds Visioner

Da der ikke forefindes andre officielle klageinstanser indenfor alternative behandlingsformer, er det Etisk Råds vision, at kunne blive branchens officielle klageinstans og etiske højsæde. Etisk Råd bør derfor selvstændigt formulere etiske retningslinjer med det formål, at højne branchens image og troværdighed overfor offentligheden.

 

Ovennævnte forretningsorden er godkendt på Etisk Råds møde, den 2. marts 2008.Nyheder


Sekretariatet er lukket fredag, den 20. oktober og fredag, den 27. oktober

Ekspeditionstiden

Ekspeditionstiden i SAB's sekretariat er forlænget.
Ekspeditionstiden er ca. 15 hverdage ved nye ansøgere og 10 hverdage ved almindelige henvendelser.
Vi behandler din ansøgning/henvendelse så hurtigt som muligt.


SAB Nyt
 

Tilmelding til betalingsservice


Nu kan du tilmelde dig betalingsservice. Tryk venligst på linket herunder.
Kundenummer er lig dit medlemsnummer og skal oplyses.
Betalingsservice online tilmelding


Læs alle ..