Sammenslutningen af
Alternative Behandlere
Klik her for menu »

SAB's vedtægter


§1 Foreningens formål

Stk. 1
Foreningens navn er Sammenslutningen af Alternative Behandlere – forkortet SAB

Stk. 2
Foreningens hjemsted er Kalundborg.

Stk. 3
SAB ønsker at styrke det tværfaglige fællesskab, at fremme respekt og etik omkring alternativ behandling og gennem udvikling og ekspertise løfte den enkeltes glæde, tillid og ansvar for eget liv.

Stk. 4
SAB realiserer sit formål ved at samle viden og støtte og fremme udviklingen indenfor alternativ behandling. At formidle budskaber om sundhedsfremme og samlet øve indflydelse, såvel politisk som i medier til gavn for den almindelige folkesundhed

Stk. 5
At sikre den enkelte behandler, størst mulig frihed i sit virke som alternativ behandler.

Stk. 6
At være repræsenteret i relevante råd og udvalg.

Stk. 7
At arbejde for momsfritagelse for alle SAB's alternative behandlere. Samt patient/klient tilskud til behandling.

Stk. 8
At fremme oplysningen om forebyggelse og alternativ behandling, naturmedicin, sund kost, rent miljø og bedre livskvalitet.

Stk. 9
At varetage medlemmernes faglige og økonomiske interesser, i forhold til deres virke som alternative behandlere.


§ 2 Bestyrelsen

Stk. 1
Det er bestyrelsens opgave og ansvar at realisere foreningens formål.

Stk. 2
Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen. Der vælges formand og kasserer, samt indtil 7 personer.

Der vælges yderligere 2 suppleanter, som efter ønske kan deltage i bestyrelsesmøder, med taleret.

I lige år vælges formand, samt et lige antal bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.

I ulige år vælges kasserer, samt et ulige antal bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.

Såfremt ingen medlemmer stiller op på generalforsamlingen til formand- eller kassere posten, konstituerer SAB's bestyrelse sig indtil næste generalforsamling.

Stk. 3
Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg til varetagelse af særlige opgaver.

Stk. 4
Bestyrelsen kan tilknytte nødvendige resurser og anvende de nødvendige midler til både ad hoc udvalg, PR og til administrative opgaver i foreningen, herunder blandt andet sekretariat, regnskabsassistance.

Stk. 5
Forretningsudvalget består af formand, næstformand. Forretningsudvalget leder foreningen mellem bestyrelsesmøder, og aflægger beretning på bestyrelsesmøderne om beslutninger, initiativer og skridt der er taget, siden sidste bestyrelsesmøde. Forretningsudvalget kan ikke gå imod bestyrelsens beslutninger.

Stk. 6
Fratræder formanden i utide, indtræder næstformanden i dennes sted indtil næste generalforsamling, og en suppleant træder ind i bestyrelsen. Fratræder kassereren i utide, udnævner bestyrelsen en midlertidig kasserer frem til næste generalforsamling. Fratræder et bestyrelsesmedlem, indtræder en suppleant indtil næste generalforsamling.

Stk. 7
Bestyrelsen beslutter mødetidspunkter og mødested. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når flertallet af bestyrelsesmedlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Der skrives beslutningsreferat af alle møder, og alle referater opbevares i Sekretariatet. Sammendrag af beslutninger og informationer offentliggøres til medlemmerne.

Stk. 8
SAB's tillidsfolk får dækket dokumenterede rejseudgifter i forbindelse med mødeaktivitet. Udgifterne dækkes efter statens takster.

Stk. 9
Ved indkøb over 10.000 kr. kræves flertal blandt bestyrelsesmedlemmerne.

Stk. 10
Foreningen tegnes af formand og næstformand i fællesskab.


§ 3 Medlemmer

Stk. 1
Som aktivt medlem optages alle arbejdende alternative behandlere, der er fyldt 18 år. Ved ansøgning om optagelse skal eksamensbevis eller kopi heraf forevises. Såfremt eksamensbevis ikke forefindes, må ansøgere bevise sin kunnen på anden vis.

Stk. 2
Som udgangspunkt er optagelseskravene for alle aktive medlemmer, en behandleruddannelse med mindst 660 timers undervisning.
Ansøgere med åndelige fag kan godkendes som aktive medlemmer med 360 timer som udgangspunkt.
Aktive medlemmer kan få tilføjet behandlingstilbud med mindre timeantal på behandlerlisten som bifag, jf. Cirkulære B.
Aktive medlemmer kan maks. optages med 5 behandlingsformer på SAB's behandlerliste.

Stk. 3
De konkrete optagelseskrav til hovedfag, fremgår af Optagelseskrav, cirkulære A. De konkrete bifag fremgår af Optagelseskrav, cirkulære B. Nye terapiformer godkendes af bestyrelsen.

Stk. 4
Alle, der er under uddannelse til alternativ behandler og hvor uddannelsen er godkendt af SAB's bestyrelse, kan optages i SAB's Elevgruppe. For at blive optaget i Elevgruppen, skal der foreligge en bekræftelse fra den pågældende skole med oplysning om forventet dato for færdiggørelse af uddannelsen. Umiddelbart efter færdiggørelsen af uddannelsen, skal den tidligere studerende/elev fremsende kopi af eksamensbevis til SAB og ansøger hermed om aktivt medlemskab af SAB.

Stk. 5
Alle aktive medlemmer samt Elevgruppens medlemmer, forpligtiger sig til at følge SAB's Vedtægter og Etiske Regler.

Stk. 6
Som passivt medlem optages alle, der ikke arbejder med alternativ behandling mod betaling. Som passive medlemmer kan desuden optages skoler, virksomheder m.v.

Stk. 7
Ved begrundet ansøgning om orlov (barselsorlov, sygdom, sabbat m.v.), kan aktive medlemmer overføres til passivt medlemskab, og genindtræde som aktivt medlem uden fornyet ansøgning og fornyet godkendelse i SAB's Optagelsesudvalg. Denne orlov kan ikke gives med tilbagevirkende kraft, og den kan normalt ikke være af mere end 2 års varighed.

Stk. 8
SAB's navn og logo må kun bruges af SAB's aktive medlemmer til reklamering og annoncering for de terapiformer, som SAB's Optagelsesudvalg har godkendt. SAB's navn og logo må også anvendes af alternative skoler til reklamering og annoncering for uddannelser/kurser, som SAB's Optagelsesudvalg har godkendt

Stk. 9
Aktive medlemmer, har ret til at blive Registreret Alternativ Behandler (RAB/SA) efter de retningslinjer, som loven udstikker, og som Sundhedsstyrelsen administrerer.
Registrering kan dog kun finde sted, for så vidt angår behandlere, der opfylder kravene i relation til et fagområde, der er omfattet af Sundhedsstyrelsens godkendelse.
Uddannelsen skal være på det i loven fastsatte timetal og opfylde de øvrige krav, som stilles af sundhedsstyrelsen.

Stk. 10
Alle aktive medlemmer af SAB har pligt til at deltage i efteruddannelser og på anden vis holde deres uddannelser a jour. SAB medlemmer, der er RAB/SA godkendt, har pligt til at deltage i efteruddannelser som beskrevet i lov nr. 351 af 19. maj 2004 og bekendtgørelse BEK nr. 978 af 1. oktober 2012 om RAB ordningen og holde deres uddannelser à jour. SAB’s krav til efteruddannelse er 36 timer inden for en 3-årig periode. Den 3-årige periode regnes fra måned og år, hvor man er blevet RAB/SA registreret i SAB. Efteruddannelsestimerne skal dokumenteres i form af kopi af kursus/uddannelsesbevis, der indsendes til SAB's sekretariat løbende.

Stk. 11
Æresmedlemmer har samme forpligtelser og rettigheder som aktive medlemmer, dog er de ikke valgbare til tillidsposter. De er desuden fritaget fra at betale kontingent.

Stk. 12
Æresmedlemmer kan af bestyrelsen, udpeges til særlige opgaver.


§ 4 Etisk Råd

Stk. 1
Etisk Råd vælges på generalforsamlingen, og består af et ulige antal medlemmer på mindst 3 og højst 5. Der kan tillige vælges maksimum 1 suppleant. Alle vælges for en toårig periode, således at 2 medlemmer samt evt. suppleant vælges på lige år, de øvrige på ulige år. Genvalg kan finde sted. Rådet konstituerer sig selv.

Stk. 2
Dersom et medlem af Etisk Råd overtræder SAB's etiske regler, kan Etisk Råd beslutte at ekskludere medlemmet fra Etisk Råd. Det ekskluderede medlem kan bringe afgørelsen op på næstkommende generalforsamling, der træffer den endelige beslutning.

Stk. 3
Rådet skal behandle klager over medlemmer af SAB, herunder over manglende overholdelse af SAB's etiske regler. Rådet skal behandle evt. klager fra brugerne over den behandling, den pågældende har fået af et af SAB's medlemmer. Etisk Råd skal endvidere behandle klager fra nuværende og ekskluderede medlemmer samt ansøgere i relation til medlemskab og registrering.

Stk. 4, Klagen indsendes skriftligt og stiles til formanden af Etisk Råd med kopi til den indberettede behandler. Alle relevante bilag skal fremlægges for begge parter, så vidt muligt indenfor 4 uger. Begge parter skal høres i sagen. Alle afgørelser truffet af Etisk Råd skal være skriftlige og begrundede. Der skal være adgang til genoptagelse af en sag, hvis der viser sig at være væsentlige ændringer i afgørelsesgrundlaget. Sagsbehandlingen afsluttes hurtigst muligt. Ved en evt. klage, skal SAB-behandleren samarbejde med Etisk Råd. Etisk Råd kan give SAB-behandleren en påtale eller en advarsel eller i yderste konsekvens ekskludere medlemmet.

Stk. 5
Hvis Etisk Råd finder en klage over et medlem uberettiget, kan SAB støtte medlemmet med den nødvendige juridiske bistand.

Stk. 6
Etisk Råd kan søge faglig eller juridisk bistand.

Stk. 7
Såfremt et medlem af Etisk Råd er inhabil, skal vedkommende udtræde af rådet i den pågældende sag. Inhabilitet afgøres sammen med Bestyrelsen.

Stk. 8
Etisk Råd varetager de opgaver, som er nævnt i stk.3, samt opgaver der af Bestyrelsen er henlagt til Etisk Råd.

Stk. 9
Korrespondance fra Etisk Råd, skal i ord og hensigt være på linje med SAB’s Etiske Regler, bestyrelsens holdning og SAB’s vedtægter

 

§ 5 Optagelses- og Skoleudvalg

Stk. 1
Udvalget udpeges af bestyrelsen

Stk. 2
Udvalgets opgave er, at holde sig orienteret om de uddannelses- og kursustilbud der tilbydes på de alternative skoler.

Stk. 3
Udvalget behandler ansøgninger fra kommende medlemmer og skoler, samt behandler ansøgninger fra nuværende medlemmer, som ønsker nye terapiformer godkendt.

Stk. 4
Korrespondance fra udvalget, skal i ord og hensigt være på linje med Bestyrelsens holdning.

§ 6 Eksklusion

Stk. 1
Dersom et medlem groft modarbejder SAB’s virke eller formål, kan en enstemmig bestyrelse beslutte at ekskludere medlemmet. Et medlem, der er ekskluderet af bestyrelsen, har ret til at få taget sin sag op på førstkommende generalforsamling som første punkt på dagsorden.

Stk. 2
Behandleren har efter en eksklusion ikke ret til at benytte SAB's logo og navn, og kan heller ikke benytte titlen Registreret Alternativ Behandler (RAB) eller Sundhedsautoriseret Alternativ Behandler (SA).

Stk. 3
Stridigheder mellem SAB og et medlem eller mellem SAB og en alternativ behandler, som søger optagelse i SAB, bør bilægges i mindelighed. Både medlemmer og ansøgere kan indbringe evt. klager for SAB's Etiske Råd (jfr. § 4 stk. 2). Uløselige stridigheder kan af begge parter indbringes for de almindelige domstole.


§ 7 Medlemskontingent og honorar

Stk. 1
Kontingentets størrelse fastsættes af SAB's generalforsamling for 1 år ad gangen.

Stk. 2
Kontingentet opkræves for et halvt eller helt år ad gangen.

Stk. 3
Indmeldelsesgebyr er kr. 350,00.

Stk. 4
SAB's Bestyrelse kan vælge at nedsætte kontingentet for aktive tillidsfolk eller fritage disse for betaling, uden at dette påvirker stemmeret og valgbarhed.

Stk. 5
Honorering af Bestyrelsen fastsættes af SAB’s generalforsamling for 1 år ad gangen, som en % sats af SAB’s samlede kontingent.

Stk. 6
Bestyrelsen beslutter fordelingen af den totale honorering, samt om det er som løn eller godtgørelse efter SKAT’s regler.


§ 8 Udmeldelse

Stk. 1
Udmeldelse skal ske senest en måned før næste kontingentbetaling. Sker udmeldelse senere, tilbagebetales indbetalte kontingent ikke.

Stk. 2
Plakat, emblem og folder og medlemsbevis skal ved udmeldelse og/eller sletning returneres til SAB-sekretariatet. Dette indbefatter også RAB/SA bevis, hvis et sådant er udleveret. Behandleren har efter en udmeldelse ikke tilladelse til at benytte SAB´s logo og navn, og heller ikke tilladelse til at benytte titlen registreringstitlen.

Stk. 3
Et medlem kan slettes, når det er i restance i over en måned. Bestyrelsen kan dog dispensere herfra, i særlige tilfælde.

Stk. 4
Medlemskab kan generhverves ved indbetaling af restance plus 100 kr,- inden for 6 måneder fra restance dato.

Stk. 5
Ved ønske om genindtræden i SAB, skal ansøgningen behandles af SAB's Optagelsesudvalg på lige fod med nye ansøgninger.


§ 9 Generalforsamlingen

Stk. 1
Generalforsamlingen er SAB's øverste myndighed.

Stk. 2
SAB's ordinære generalforsamling skal afholdes senest 1. maj hvert år.

Stk. 3
Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 6 ugers varsel.

Stk. 4
Der kan etableres adgangskontrol.

Stk. 5
Det reviderede regnskabet fremlægges.

Stk. 6
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig ved simpelt flertal blandt de fremmødte.

Stk. 7
Alle aktive medlemmer, der ikke er i restance med kontingent, er valgbare på generalforsamlingen
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Passive medlemmer samt elever, der har betalt kontingent, har kun taleret på generalforsamlingen.
Medlemmer af Etisk Råd kan ikke vælges til andre tillidsposter i SAB.

Stk. 8
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indsendes skriftligt til formanden og være denne i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. Alle forslag offentliggøres skriftligt mindst 14 dage før generalforsamlingen.

Stk. 9
Der føres beslutnings referat af 2 referenter, og referat underskrives af dirigent samt de 2 referenter. Referat kan evt. optages på elektronisk medie. Sekretariatet sender kopi af det underskrevne referat til Sundhedsstyrelsen. Bestyrelsen sørger for offentliggørelse af det underskrevne referat til medlemmerne.

Stk. 10
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1.
Valg af dirigent.

2.
Valg af 2 referenter.

3.
Valg af 2 stemmetællere

4.
Behandling af eventuel ekskluderings sag(er)

5.
Formandens beretning og udvalgsberetninger.

6.
Regnskabet fremlægges til godkendelse.

7.
Indkomne forslag.

8.
Fastsættelse af kontingentets størrelse.

9.
Fastsættelse af bestyrelseshonorar

10.
Valg i henhold til vedtægterne § 2.

11.
Valg af intern kritisk revisor

12.
Valg af medlemmer & suppleant til Etisk Råd.

13.
Eventuelt.


§ 10 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1
Ekstraordinær generalforsamling, skal afholdes, når mindst 20 % af medlemmerne begærer dette med motiveret dagsorden, eller såfremt et flertal af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor.

Stk. 2
Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes senest 14 dage efter begæringen er fremsat med motiveret dagsorden.

Den ekstraordinære generalforsamling kan kun behandle det eller de forslag hvorover den er indkaldt.

For ekstraordinær generalforsamling gælder i øvrigt foreningens almindelige regler.


§ 11 Foreningens opløsning

Stk. 1
Opløsning af foreningen kan ske efter beslutning på mindst 2 generalforsamlinger med 3 måneders mellemrum. På den første generalforsamling kræves absolut flertal 2/3 majoritet. På den efterfølgende, kræves almindelig flertal.

Stk. 2
Foreningens midler ved opløsning overføres til formål, som kan fremme alternativ behandling. Beslutningen træffes af den generalforsamling, der endeligt vedtager foreningens opløsning.


§ 12 Revision og regnskab

Stk. 1
Revision og udarbejdelse af SAB's regnskab foretages af en af bestyrelsen valgt ekstern revisor.

Stk. 2
Regnskabsåret er kalenderåret.


§ 13 Etiske regler for SAB

SAB's etiske regler skal tjene til at styrke god og forsvarlig klientbehandling samt til opretholdelse af et godt kollegialt forhold mellem alternative behandlere. Medlemmerne skal nøje sætte sig ind i de etiske regler og handle i overensstemmelse med disse.

Stk. 1
Enhver alternativ behandler skal udøve sin gerning omhyggeligt og samvittighedsfuldt, og efter bedste evne hjælpe klienten til at genvinde sit helbred og til at bevare det. Klienten skal støttes i selv at tage ansvar for sit helbred. Endvidere skal enhver alternativ behandler give klienten en saglig og nøgtern information om behandlingen, og hvilke forventninger klienten kan have til denne.

Stk. 2
En behandler må ved undersøgelse og behandling af en klient kun gøre brug af metoder og midler, som er forsvarlige ud fra de teorier, filosofier m.v., som den enkelte alternative behandler behersker. Ved afprøvning af nye metoder, skal klienten informeres og indvillige deri.

Stk. 3
Den alternative behandler må ikke fratage klienten lægeordineret medicin eller foreslå ændring i doseringen. Behandleren er forpligtiget til at anbefale patienten at søge læge m.v., hvor dette må anses for indiceret.

Stk. 4
En behandler er berettiget til at standse et behandlingsforløb, der efter behandlerens skøn ikke giver de ønskede fremskridt.

Stk. 5
En behandlers opførsel, undersøgelses- eller behandlingsmetoder, må ikke virke krænkende. Der skal ligeledes handles økonomisk ansvarligt i forhold til klienten, og ikke benyttes uværdige metoder til forøgelse af indtægten.

Stk. 6
Alle behandlere skal føre optegnelser (journaler) over deres behandlinger af den enkelte bruger, herunder om indikation, behandling og den information der er givet. Klientjournaler skal opbevares på en forsvarlig måde, jfr. ”Lov om behandling af personoplysninger”.

Stk. 7
En behandler må aldrig overfor klienten udtale sig om, at en bestemt behandlingsform kan helbrede en bestemt sygdom.

Stk. 8
En alternativ behandler skal vise respekt for kollegaer og andre faggrupper.

Stk. 9
En behandler skal være opmærksom på udtalelser til presse/medier, så det ikke har en sådan karakter, at det kan fremkalde ubegrundet eller unødig sygdomsangst.

Stk. 10
Lægeloven gælder også for den alternative behandler - f.eks. §§ 23 – 26 angående kvaksalveri. Alternative behandleres tavshedspligt er omfattet af Straffelovens § 264 D. Alternative behandlere skal overholde gældende dansk lovgivning.

Stk. 11
En behandler skal ved annoncering og reklamering overholde ” Lov om markedsføring af sundhedsydelser”.

Stk. 12
Et medlem må gerne indgå i samarbejde med læger og sygehuse samt deltage i videnskabelige forskningsprojekter.

Stk. 13
Overtræder en SAB-behandler de etiske regler, kan behandleren indberettes for Etisk Råd.


Vedtaget på SAB´s ekstraordinære generalforsamling, den 30. maj 2015

 Nyheder


Sekretariatet er lukket fredag, den 20. oktober og fredag, den 27. oktober

Ekspeditionstiden

Ekspeditionstiden i SAB's sekretariat er forlænget.
Ekspeditionstiden er ca. 15 hverdage ved nye ansøgere og 10 hverdage ved almindelige henvendelser.
Vi behandler din ansøgning/henvendelse så hurtigt som muligt.


SAB Nyt
 

Tilmelding til betalingsservice


Nu kan du tilmelde dig betalingsservice. Tryk venligst på linket herunder.
Kundenummer er lig dit medlemsnummer og skal oplyses.
Betalingsservice online tilmelding


Læs alle ..