Sammenslutningen af
Alternative Behandlere
Klik her for menu »

SAB's etiske regler


SAB's etiske regler skal tjene til at styrke god og forsvarlig klientbehandling samt til opretholdelse af et godt kollegialt forhold mellem alternative behandlere. Medlemmerne skal nøje sætte sig ind i de etiske regler og handle i overensstemmelse med disse.

§ 13 Etiske regler for SAB

SAB's etiske regler skal tjene til at styrke god og forsvarlig klientbehandling samt til opretholdelse af et godt kollegialt forhold mellem alternative behandlere. Medlemmerne skal nøje sætte sig ind i de etiske regler og handle i overensstemmelse med disse.

Stk. 1
Enhver alternativ behandler skal udøve sin gerning omhyggeligt og samvittighedsfuldt, og efter bedste evne hjælpe klienten til at genvinde sit helbred og til at bevare det. Klienten skal støttes i selv at tage ansvar for sit helbred. Endvidere skal enhver alternativ behandler give klienten en saglig og nøgtern information om behandlingen, og hvilke forventninger klienten kan have til denne.

Stk. 2
En behandler må ved undersøgelse og behandling af en klient kun gøre brug af metoder og midler, som er forsvarlige ud fra de teorier, filosofier m.v., som den enkelte alternative behandler behersker. Ved afprøvning af nye metoder, skal klienten informeres og indvillige deri.

Stk. 3
Den alternative behandler må ikke fratage klienten lægeordineret medicin eller foreslå ændring i doseringen. Behandleren er forpligtiget til at anbefale patienten at søge læge m.v., hvor dette må anses for indiceret.

Stk. 4
En behandler er berettiget til at standse et behandlingsforløb, der efter behandlerens skøn ikke giver de ønskede fremskridt.

Stk. 5
En behandlers opførsel, undersøgelses- eller behandlingsmetoder, må ikke virke krænkende. Der skal ligeledes handles økonomisk ansvarligt i forhold til klienten, og ikke benyttes uværdige metoder til forøgelse af indtægten.

Stk. 6
Alle behandlere skal føre optegnelser (journaler) over deres behandlinger af den enkelte bruger, herunder om indikation, behandling og den information der er givet. Klientjournaler skal opbevares på en forsvarlig måde (jf. ”Lov om behandling af personoplysninger”).

Stk. 7
En behandler må aldrig overfor klienten udtale sig om, at en bestemt behandlingsform kan helbrede en bestemt sygdom.

Stk. 8
En alternativ behandler skal vise respekt for kollegaer og andre faggrupper.

Stk. 9
En behandler skal være opmærksom på udtalelser til presse/medier, så det ikke har en sådan karakter, at det kan fremkalde ubegrundet eller unødig sygdomsangst.

Stk. 10
Lægeloven gælder også for den alternative behandler - f.eks. §§ 23 – 26 angående kvaksalveri. Alternative behandleres tavshedspligt er omfattet af Straffelovens § 264 D. Alternative behandlere skal overholde gældende dansk lovgivning.

Stk. 11
En behandler skal ved annoncering og reklamering overholde ” Lov om markedsføring af sundhedsydelser”.

Stk. 12
Et medlem må gerne indgå i samarbejde med læger og sygehuse samt deltage i videnskabelige forskningsprojekter.

Stk. 13
Overtræder en SAB-behandler de etiske regler, kan behandleren indberettes for Etisk Råd.Nyheder


Sekretariatet er lukket fredag, den 20. oktober og fredag, den 27. oktober

Ekspeditionstiden

Ekspeditionstiden i SAB's sekretariat er forlænget.
Ekspeditionstiden er ca. 15 hverdage ved nye ansøgere og 10 hverdage ved almindelige henvendelser.
Vi behandler din ansøgning/henvendelse så hurtigt som muligt.


SAB Nyt
 

Tilmelding til betalingsservice


Nu kan du tilmelde dig betalingsservice. Tryk venligst på linket herunder.
Kundenummer er lig dit medlemsnummer og skal oplyses.
Betalingsservice online tilmelding


Læs alle ..